Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

Informácie o spracúvaní osobných údajov
 • PKO Prešov
 • Informácie o spracúvaní osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:               Park kultúry a oddychu

Sídlo:                              Hlavná 50, 080 01 Prešov, SR

IČO:                                00187437

DIČ:                                2021225272

IČ DPH:                           ---

Web:                               www.pkopresov.sk

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Meno a priezvisko:            MSc. Barbora Rusiňáková

Telefón:                           051 7723 741

Mail:                               riaditelpko@gmail.com

 

Zodpovedná osoba DPO pre oblasť ochrany osobných údajov:

Meno a priezvisko:            Ing. Pavol Kleban

Telefón:                           0907 931 085

Mail:                               pavol.kleban@gdpr-pass.sk

Web:                               www.gdpr-pass.sk

 

 

 1. Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“,
  • a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.

 

 1. Osobné údaje a účel spracúvania osobných údajov návštevníkov www stránky:
  • pri návšteve www stránky:
  • cookies / osobné údaje sú spracúvané za účelom štatistiky návštevnosti www stránky
  • pri zaslaní podnetu cez kontaktný formulár:
  • titul, meno, priezvisko, emailová adresa, text správy / osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavenia požiadavky - podnetu zaslaného z kontaktného formulára
  • pri účasti a zapojení sa do výzvy “ZAPOJ SA“
  • osobné údaje podľa aktuálnej výzvy (umeleckej, kultúrnej, kreatívnej, spoločenskej) “ZAPOJ SA“ (fotografia, audiovizuálny záznam, …) / osobné údaje sú spracúvané za účelom realizácie výzvy “ZAPOJ SA“ a následného propagovania na webových stránkach pkopresov.sk, na internete, na sociálnych sieťach (FaceBook, Instagram, LinkedIn, YouTube, …), v TV + popr. iné médiá

 

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe udelenia súhlasu v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18:
  • akceptovaním spracúvania cookies udeľuje dotknutá osoba súhlas so spracúvaním osobných údajov
  • odoslaním podnetu z kontaktného formulára udeľuje dotknutá osoba súhlas so spracúvaním osobných údajov
  • zaslaním príspevku pre výzvu “ZAPOJ SA“ udeľuje dotknutá osoba súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov:
  • do odvolania súhlasu

 

 1. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
  • bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa

 

 1. Identifikácia príjemcu osobných údajov:
  • ---

 

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
  • osobné údaje sa neprenášajú

 

 1. Práva dotknutej osoby:
  • dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

 1. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
  • bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

 

 • Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPR a Zákona 18:
  • zásady spracúvania osobných údajov
  • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
  • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa
  • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov
  • bezpečnosť spracúvania

 

© 2024 PKO Prešov. All Rights Reserved.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.